ระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวารสารใน TCI เป็นระบบสารสนเทศในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลวารสารจากหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำเข้า สกัดเมทาเดตา (Metadata) และจัดเก็บข้อมูลวารสาร เช่น ชื่อ เรื่อง ชื่อผู้แต่ง สังกัดผู้แต่ง บทคัดย่อ คำสำคัญรายการอ้างอิง และเนื้อหาบทความ เป็นต้น ลงในฟิลด์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในระบบฐานข้อมูลของ TCI ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทดแทนภาระการพิมพ์ข้อมูลวารสารทั้งหมดซึ่งจะทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยเจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการสกัดไฟล์วาสารแทน ซึ่งจะช่วยลดเวลา และจำนวนคนทำงานลงไปได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลวารสารเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ เช่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นบทความได้อย่างสะดวก และคำนวณค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงได้รวดเร็วขึ้น เป็นต้น
Login